Privacy

Privacyverklaring KynoGedrag

Waarom een privacyverklaring
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

KynoGedrag
KynoGedrag verwerkt diverse persoonsgegevens van je. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

Onze plichten
KynoGedrag is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt KynoGedrag zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie met jou);
o voor de financiële administratie;
o om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
o om goederen en diensten aan je te kunnen leveren;
o als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte;
o gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het    soort dienstverlening vanuit KynoGedrag. Bijvoorbeeld om je via een nieuwsbrief of mailservice te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
• Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
• Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• Alle medewerkers binnen KynoGedrag hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
• Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Jouw rechten als betrokkene:
Je hebt de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

  • Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
    KynoGedrag verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. In geval van advisering of consulatie van deskundigen op kynologisch gebied en/of ten behoeve van doorverwijzen, overleggen wij jouw gegevens enkel na jouw toestemming.